گاز متان

با فرمول مولکولی CH4 به عنوان سوخت بکار می‌رود. متان ساده‌ترین عضو خانواده آلکان ها است. در شرایط استاندارد دما و فشار این گاز بی بو ، بی‌رنگ ، ناقطبی ...