گاز های خالص

گاز متان

با فرمول مولکولی CH4 به عنوان سوخت بکار می‌رود. متان ساده‌ترین عضو خانواده آلکان ها است. در شرایط استاندارد دما و فشار این گاز بی بو ، بی‌رنگ ، ناقطبی ...
گازهلیوم

گازهلیوم

هلیوم یا هلیم : هلیوم  با عدد اتمی ۲ و وزن اتمی ۴٫۰۰۲۶۰۲ است. این عنصر، بی‌بو، بی‌رنگ، بی‌مزه، غیرسمّی و از دیدگاه شیمیایی بی‌اثر و تک اتمی است و تراکم این گاز 0.0001785 گرم در ...