سایر

پالت گاز استیلن

پالت گاز استیلن Acetylene ،پالت کپسول استیلن ، باندل سیلندراستیلن ، پالت سیلندر استیلن ، باندل گازاستیلن گاز استیلن، یا گاز اتین کوچک‌ترین عضو خانواده‌ی آلکین‌های هیدروکربنی است که از دو اتم هیدروژن و دو ...
پالت گاز کربن دی اکسید

پالت گاز دی اکسید کربن

پالت گاز کربن دی اکسید (CO2)،پالت کپسول کربن دی اکسید (CO2)، باندل سیلندر کربن دی اکسید (CO2) ، پالت سیلندر کربن دی اکسید (CO2) ، باندل گاز کربن دی اکسید (CO2) ...