فروش گاز متان، خرید گاز متان، قیمت متان خلوص بالا، فروش گاز متان در اصفهان، خرید گاز متان در اصفهان، قیمت متان، فروش کپسول متان، فروش سیلندر متان

گاز متان

با فرمول مولکولی CH4 به عنوان سوخت بکار می‌رود. متان ساده‌ترین عضو خانواده آلکان ها است. در شرایط استاندارد دما و فشار این گاز بی بو ، بی‌رنگ ، ناقطبی ...