فروش گاز اکسیژن،سیلندر اکسیژن، کپسول گاز اکسیژن، اکسیژن طبی ، اکسیژن صنعتی، اکسیژن گرید بالا

گاز اکسیژن

گاز اکسیژن با نماد انحصاری  O2̨ عدد اتمی 8 ̨ جرم اتمی 15.099 ̨ چگالی 1.41 ̨ نقطه ذوب 218- ̨ نقطه جوش 182- و گرمای تبخیر 6.82  در گروه ...