فروش پروپان، گاز پروپان، قیمت پروپان،کپسول پروپان، فروش پروپان، خرید سیلندر پروپان، فروش کپسول پروپان، پروپان در اصفهان، گاز پروپان، پروپان در اصفهان

گاز پروپان

گاز پروپان با فرمول شیمیایی c3H8   میباشد . گاز طبیعی، دارای 90% متان؛ 50 % پروپان و دیگر گاز ها میباشد.گاز پروپان سومین عضو از آلکان ها میباشد، که از ...