دوز نیتروژن مایع چین برای تولید کننده نوشیدنی، کارخانه