خرید تانک ازت مایع، خرید تانک اکسیژن مایع، خرید تانک آرگون

مخازن کرایوژنیک

کرایوژنیک از شاخه‌های علم فیزیک می باشد که به بررسی کاربرد یا تولید دماهای بسیار پایین و یا رفتار مواد در دماهای بسیار پایین می پردازد. از برخی گازهای مایع ...