خاموش کننده های مواد هالوژنه وسیستم کار آنان در اطفا حریق