تصفیه بیولوژیکی آب، تصفیه با اکسیژن خالص، تصفیه بیولوژیکی با اکسیژن خالص، تصفیه ی بیولوژی