گاز های خالص

مونوکسید کربن

مونوکسید کربن

مونوکسید کربن از سوختن ناقص مواد دارای کربن حاصل می شود. زمانی که اکسیژن کافی در محیط وجود نداشته باشد سوختن کامل انجام نشده و به جای کربن دی اکسید، ...
گاز کلر 2

گاز کلر Chlorine

گاز کلر | مشخصات کلر (Chlorine) عنصر شیمیایی  با نماد Cl و  عدد اتمی ۱۷  دارای بوی بسیار بد، خفه کننده، بسیار سمی، جرم مولکولی 35.453 ، نقطه جوش 34.04- ...
گاز زنون

گاز زنون

زنون عنصری با علامت انحصاری XE با عدد اتمی 54 ، جرم اتمی 131.30، چگالی 5.761 ، نقطه جوش 108- ، نقطه ذوب 111.75 – ، غیر قابل اشتعال ، ...
گاز نئون

گاز نئون

گاز نئون با نماد انحصاری  Ne، عدد اتمی 10 ، بی رنگ در طبیعت و یا گاهی به رنگ قرمز ، غیر سمی ، نقطه جوش 246.046- ،  تقطه ذوب ...