پالت گاز اکسیژن، پالت گاز هلیوم، پالت گاز کربن دی اکسید، پالت گاز نیتروژن، پالت گاز هیدروژن، پالت گاز آرگون

پالت

پالت چیست؟ در بعضی موارد حجم گاز محتوای یک سیلندر ممکن است به تنهایی میزان تقاضای گاز را برآورده نکند که در این موارد مجموعه مونتاژ چند سیلندر می تواند ...