پالت سیلندر، باندل سیلندر، رک سیلندر، سبد سیلندر، پالت کپسول، رک کپسول، سبد کپسول، باندل کپسول

پالت

پالت چیست؟ در بعضی موارد حجم گاز محتوای یک سیلندر ممکن است به تنهایی میزان تقاضای گاز را برآورده نکند که در این موارد مجموعه مونتاژ چند سیلندر می تواند ...