قیمت سیلندرنیتروژن، فروش نیتروژن آزمایشگاهی، خرید نیتروژن خلوص بالا

نیتروژن یا ازت

یکی از عنصرهای شیمیایی با علامت اختصاری N2 ، عدد اتمی ۷ ، وزن اتمی آن 14، دمای ذوب آن 86/209- درجه سلسیوس و نقطه جوش آن 8/195- درجه سلسیوس وبه صورت ...