آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
سه شنبه
25
            
 

سیلنـدرهاي گاز- برچسب های هشداری
Gas cylinders- Precautionary Labels

در این استاندارد طرح، مندرجات (علائم و شرح خطر) و کاربرد برچسب ها ی هشداری ویژه سیلندرهای گاز تعیین می گررد. دامنه کاربرد این استاندارد بر چسب های هشدار برای سیلندرهای حاوی گاز خالص یا مخلـوط گازی می باشد. بر چسب های هشداری از دو جـز تشکیل می شود: .الف-یک یا چند قسمت لوزی شکل. ب- صفحه ای که لوزی ها بر روی(یا مجاور) آن قرار گیرند.

برای اطلاعات بیشتر >>  استاندارد 8240