آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
سه شنبه
25
            
 

عنوان : آتش خاموش کن های پودری و دستی

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های ساخت و روش های آزمون خاموش کننده های قابل حمل پـودری دستی محتوی پـودر قابل پر شدن مجدد است، ظرفیت خاموش کن های دستی باید بین یک کیلوگرم تا 14 کیلوگرم باشد .

آزمون هایی که در مراحل تولید خاموش کننده باید انجام گیرد:
الف: آزمون هیدرولیکی نشت ( این آزمون جهت اطمینان از عدم نشتی درز جوشها باید قبل از رنگ کردن بدنه و بر روی تمام بدنه های خاموش کننده انجام پذیرد.) 
ب: آزمون هیدرولیکی ترکیدن ( از هر دسته یک خاموش کننده انتخاب شود.)

نشانه گذاری
اطلاعات بر روی برچسب  و یا چاپ باید بصورتی باشد که بر اثر مرور زمان کنده و یا پاک نشود.
الف: جمله خاموش کننده که از نوع پودری با ذکر نوع پودر و نوع خاموش کننده
ب: مشخص کردن کاربرد آن طبق طبقه بندی انواع آتش سوزی ها
ج: وزن پودر پر شده در مخزن ( بر حسب کیلوگرم ) و فشار کار
فشار آزمون ( بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع ) دمای محیطی( بر حسب حداقل -15 و حداکثر +50 درجه سلسیوس)
د: اسم یا علامت اختصاصی سازنده
ه: جمله پس از استفاده دوباره خاموش کننده را پر کنید .
و: سال ساخت و جمله ساخت ایران
ز: تعیین آزمون هیدرو استاتیکی
ح: شماره این استاندارد و علامت استاندارد 

برای اطلاعات بیشتر >> استاندارد 869