آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
سه شنبه
25
            
 
عنوان: سيلنـدر هاي گاز طبـي براي مصارف پزشكي- نشانه گـذاري براي تشخيص محتواي سيلندر
Gas Cylinders For Medical Use - Marking For Identificationof Content

 

هدف ازتدوين اين استاندارد تعيين يك سيستم نشانه گذاري  و كد رنگي براي مشخص كردن محتواي سيلنـدرهاي گاز كه منحصرا براي مصارف طبي بكار مي روند، مي باشد. بر روي هر سیلندر گاز طبي بايد اطلاعات زير خوانا و قابل رويت نوشته يا حك شود:
1. نام گاز پر شده به زبان فارسي  
2. فرمول شيميايي (به استثناي سيكلوپروپان)
3. نام مركز درماني يا موسسه عرضه كننده - اطلاعات فوق بايد با رنگ سفيد و در قسمت فوقاني  سيلندر و ترجيحا دور از قسمت استوانه اي بدنه نوشته شود. 
برای اطلاعات بیشتر  >>  
استاندارد 304