آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
تیر
سه شنبه
25
            
 

مفاهیم PPb و PPm

◀️ تعریف ppm:
ppm مخفف (Part Per Million ) به معنی واحد در میلیون می باشد. همانطور که درصد جهت تعریف واحد در صد می باشد. ppm یک کمیت بدون واحد است و جهت مشخص کردن میزان بسیار کمی از مواد استفاده می شود.
1ppm = 1/1000000 = 0.000001 = 1 × 10-6
25ppm = 25/1000000 = 0.000025 = 25×10-6
◀️ تعریف ppb:
ppb مخفف ( Part Per Billion )به معنی واحد در میلیارد می باشد. همانطور که درصد جهت تعریف واحد در صد می باشد. ppb یک کمیت بدون واحد است و جهت مشخص کردن میزان بسیار کمی از مواد استفاده می شود.
1ppb = 1/1000000000 = 0.000000001 = 1×10-9
25ppb = 25/1000000000 = 0.000000025 = 25×10-9
برای درک بیشتر به تساوی زیر توجه کنید:
 1ppm = 1000 ppb

گازهایی که درصد خلوصشان بیشتر از 99/9 % باشد را معمولاً گاز خالص می نامند. برای نمونه گاز آرگون (Ar) با خلوص 99/999 % دارای ناخالصی های زیر می باشد:

O2 ≤ 2 ppm
N2 ≤ 5 ppm
CnHm ≤ 200 ppb
H2O ≤ 3 ppm

درحال بارگزاری