• EN
  • |
  • FA

صنایع / laboratory

laboratory

laboratory

مصرف آرگون در مراکز تحقیقاتی وآزمایشگاه ها

گاز آرگون در آزمایشگاه ها برای طیف سنجی انتشار پلاسما ، جذب اتمی کوره ،آشکار سازی های متنوع در کروماتوگرافی ،فیلتر های اشعه ایکس و به عنوان گاز خنک کننده کاربرد دارد .آرگون مایع برای cryoablation  در جراحی های پزشکی مورد استفاده قرارمی گیرد .همچنین آرگون درانعقاد پلاسمای خون  (APC) استفاده می شود ، یک روش غربالگری پزشکی که عمدتا برای کنترل خونریزی استفاده می شود .

آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

برای تجزیه و تحلیل و کنترل کیفیت در صنعت و بیمارستان ها از آرگون استفاده می شود .گاز پلاسما برای طیف سنج انتشار پلاسما ، گازآرگون جامع در طیف سنج جذب اتمی کوره گرافیت ، گاز حامل کروماتوگرافی  در مخلوط با گاز متان برای آشکار سازهای  مختلف استفاده می شود  .

آرگون در کنتور گایگر ها و در ردیاب اشعه ایکس فلئور سانس به عنوان گاز خنک کننده استفاده می شود.آرگون برای تجزیه و تحلیلی و کنترل برای صنعت و بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد .

گاز آرگون در آزمایشگاه ها برای طیف سنجی انتشار پلاسما ، جذب اتمی کوره ،آشکار سازی های متنوع در کروماتوگرافی ،فیلتر های اشعه ایکس و به عنوان گاز خنک کننده کاربرد دارد .آرگون مایع برای cryoablation  در جراحی های پزشکی مورد استفاده قرارمی گیرد .همچنین آرگون درانعقاد پلاسمای خون  (APC) استفاده می شود ، یک روش غربالگری پزشکی که عمدتا برای کنترل خونریزی استفاده می شود .