• EN
  • |
  • FA

بازرسی و آزمون / ISIRI 841-1

ISIRI 841-1

ISIRI 841-1

بازرسی و آزمون سیلندر های فولادی با ساختمان جوش شده برای گاز مایع LPG
هدف از تدوین این استاندارد مشخص کردن فواصل زمانی ، دستورالعمل های بازرسی و آزمایش دوره ای سیلندر های فولادی قابل حمل و پرکردن مجدد با ساختمان جوش شده ، مختص گاز مایع به ظرفیت آبی 5/0 لیتر تا 150 لیتر  می باشد .