• EN
  • |
  • FA

بازرسی و آزمون / ISIRI 18753

ISIRI 18753

ISIRI 18753

بازرسی و آزمون سیلندر های گاز جوشکاری شده از جنس فولاد کربن
هدف از تدوین این استاندارد تعیین حداقل الزامات مورد نیاز برای بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز از جنس فولادکربنی قابل حمل با ساختمان جوش شده مختص ذخیره سازی گاز های متراکم ، مایع شونده ی تحت فشار می باشد .