• EN
  • |
  • FA

بازرسی و آزمون / ISIRI12864

ISIRI12864

ISIRI12864

بازرسی و آزمون سیلندر های گاز آلیاژ آلومینیومی بدون درز
هدف از تدوین این استاندارد تعیین حداقل الزامات مورد نیاز برای بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز آلیاژ آلومینیوم بدون درز قابل حمل به منظور ذخیره سازی گاز های تحت فشار مایع شونده یا حل شونده در حلال تحت فشار می باشد که برای بازرسی و آزمون سیلندر های استیلن یا سیلندر های کامپوزیتی با آلیاژ آلومینیومی کاربرد ندارند .