• EN
  • |
  • FA

آتش نشانی و اطفا حریق / ISIRI 6792

ISIRI 6792

ISIRI 6792

بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر های فولادی بدون درز
هدف از تدوین این استاندارد تعیین حداقل نیازمندی های لازم برای بازرسی و آزمـون دوره ای سیلندر های گاز فولادی بدون درز قابل حمل (منفرد یا مجموعه ) برای ذخیره گاز های فشرده و گاز مایع شده تحت فشار جهت تایید سلامت سیلندر برای ادامه استفاده از آنها در چرخه  بهـره برداری است . این استـاندارد ملی الزامـات مربوط به بـازرسی و آزمون های دوره ای و به منظور تایید سیلندرها برای بهره برداری مجدد را تعیین می نماید.
فهرست روش های اجرایی برا ی آزمون و بازرسی دوره ای استاندارد 6792  به شرح زیر می باشد :
.  شناسایی(تعیین هویت ) سیلندر و آماده سازی برای بازرسی و آزمون
.  تخلیه فشار گاز داخل سیلندر
. آزمون نشتی شیر
.  بازرسی چشمی خارج سیلندر
.  بازرسی چشمی داخل سیلندر
. آزمون بررسی  وزن سیلندر
.  بازرسی رزوه های گلویی سیلندر توسط گیج رزوه ی استاندارد
.  آزمون فشار هیدرواستاتیک
.  آزمون ضخامت سنجی  التراسونیک