آخرین خبرها
منوی سایت
تقویم
1398
خرداد
چهارشنبه
1
            
 
شارژ گاز میکس هلیوکس مخصوص غواصی 
مورد استفاده برای غواصی در اعماق زیاد 
در مجتمع گاز های طبی و صنعتی اردستان 

Valume of Cylinder:               50 lit     
pressuer /content :           200 bar
Mix Gas :           He , O2